- Trong quá trình tạo hình cây cảnh có thể bạn sẽ gặp một số cây có đoạn thân ,cành quá dài nếu cắt bỏ làm lại sẽ rất lâu phương pháp này giúp bạn tận dụng được phần đẹp còn lại để tạo hình tiếp.

- Trong lúc cắt thân, cành do chưa nghiên cứu kỹ có thể bạn sẽ cắt nhầm, phương pháp này sẽ giúp bạn nối lại như cũ.

- Bạn cũng có thể xoay tùy ý những cành quá to không thể can thiệp bằng các phương pháp khác như cắt nhả, vặn…