- Xẻ mương 2 – 2,5m; lên liếp rộng 5 – 7m. Trên liếp, dắp mô theo chiều ngang (rộng 1m, cao 30cm, rãnh rộng 30cm). Mỗi mô trồng 1 hàng, cây cách cây 0,8 – 1m. Dùng cuốc đào hốc rộng 20cm, sâu 20cm, đặt bầu cây giống vào giữa, rồi dùng phân lót và lắp đất kín xung quanh.

-Phân bón :

- Mỗi công đất (1.000m²)bón lót 400 – 500kg phân chuồng mục , 50kg Super Lân, 100 – 150 kg tro trấu (đã được ngâm qua một đêm). Sau khi trồng 10 ngày thì bón nhử cho cây bằng cách hòa 3 – 4 muỗng canh phân Urê cho 1 bình tưới 8 – 10 lít, tưới vào gốc. Năm tháng đầu, mỗi tháng bón 1 lần phân, mỗi lần bón 10kg urê với 10kg Super Lân/1 công. Kết hợp với xáo, làm cỏ, vun nhẹ gốc, ngắt bỏ những bông ra sớm để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Từ tháng thứ 6 trở đi mới để bông và thu hái. Từ lúc này rải bón định kỳ mỗi tháng một lần, mỗi lần 10kg urê, 20 kg NPK (16 – 16 – 8).