- Sau khi hái hoa phải bao hoa và cắm ngay vào nước(ngập 1/3 - 1/4 chiều dài bông) để cuống hút no nước, tăng thêm độ cứng của cuống.

- Xử lý sau khi cắt: Sau khi thu phải phân loại để xử lý.

Sau khi phân cấp, cắt bỏ đoạn gốc cuống hoa từ 2 5 cm và cắm ngay vào nước, để vào kho mát 6 100C cho hút no nước, trong 24 giờ tiến hành bao gói cứ 20 cành bó lại thành 1 bó.

- Bảo quản:

Phương pháp bảo quản như sau: Ngâm 1/4 cuống hoa cắt vào dung dịch Nitrac Bạc nồng độ 120mg/l trong 10 phút, dùng dung dịch axit atric (nồng độ 150mg/lít) để điều chỉnh PH của dung dịch trong phạm vi từ 3,5 3,7. Ngoài ra mỗi lít dung dịch thêm 20g đường Saccaroza sau đó đưa hoa vào kho lạnh và để nhiệt độ 1-20C, ẩm độ 90-95%.