Giống hoa đăng Fuchsia gồm khoảng 100 loài , mọc như lùm bụi cây mộc và thuộc họ thực vật o­nagraceae . Hoa đăng trông trọt là thành quả tuyển chọn lại tạo giữa 2 loài F.fulgens và F. mangellanica . F. fulgens là một lùm bụi cao khoảng 1, 2- 1,8 m , nguồn gốc Mexico F.mangellanica nguồn gốc Chi lê và Á Căn Ðình cũng là một lùm bụi nhưng lại có thể mọc cao đến 3,5 cm . Các cây thứ hoa ở thị trường có thể mọc thẳng đứng hay thân bò ngang . Loại Black Prince , Beacon , Winston Churchill là những thí dụ cây mọc thẳng đứng . Black Eyes , Starry Trail , Swingtime ..là những cây mọc bò ngang.