Ða phần giống cây Fuchsia là cây dài ngày ( trường quang kì tính ) . Vài thứ có quang kì tính trung lập . Ðôi khi , cây có thể nở hoa vào ngày ngắn , nhưng liên tục ở môi trường nhà kiếng . Ða số có thể cảm ứng tượng hoa khi phát triển đủ 2 lá . Số dài ngày cần thiết để tượng hoa thay đổi tuỳ giống , từ 5 tới 25 ngày . Vì rằng hoa phát triển từ các mầm ngang mới mọc , ngày dài liên tục ở điều kiện ngày ngắn thiên nhiên , rất cần thiết để cây phát triển trổ hoa . Mầm ngọn luôn tăng trưởng ở bất kì quang kì nào , dài hay ngắn . Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang kì tính . Nhỏ hơn 475 footcandle , cây sẽ có quang tính trung lập . Muốn có cảm quang tối hảo vào ngày dài cần 900 footcandle .