BẤM NGỌN

Khi cây có 4-5 cặp lá thì bấm ngọn . Fuchsia trồng chậu chỉ cần bấm 1lần


CHẤT ÐIỀU HOÀ TĂNG TRƯỞNG

Ở Âu châu , chất điều hoà tăng trưởng hay dùng nhất là daminazole ( B9 ) với kiểm soát bề cao của Fuchsia với nồng lượng 3000-4000 ppm . Phun xịt B9 lần đầu tiên lúc cây mới tăng trưởng khi thấy được ngọn chồi mới trên cây không bấm ngọn hay khi chồi dài 1-2cm trên cây bấm ngọn . Phun xịt B9 lần thứ 2 , 10-14 ngày sau lần thứ nhất . Ancymidol ( A-Rest ) là thuốc xịt lá với nồng lượng 25-50 ppm hay trên rãnh với nồng lượng 0 ,25-1,5 mg cho mỗi 15 cm đường kính chậu trồng để có thêm nhiều hoa . Cyocel cũng có thể dùng phun xịt hay tưới vào rảnh thời gian phải xịt tương tự với dùng B9 nói trên . Nồng lượng Cycocel dùng là 3000-4000 ppm . Ethepon ( Florel ) tăng thêm cành và chồi hoa nhưng làm lá nhỏ đi , lóng ngắn lại , như vậy khỏi cần bấm ngọn , nhưng đôi khi làm hoa không nở . Xịt Ethepon trên lá với nồng lượng 500 ppm khi 4, 5 lá đã phát triển đầy đủ . Chất điều hoà tăng trưởng mới nhất là Bonzi cũng rất hiệu quả ở nồng lượng phun xịt 25-40ppm . Acid Gibberellic cũng hay được dùng để sản xuất chậu trồng các giống Fuchsia thân mộc co mau lẹ hơn . Acid Gibberrellic nồng lượng 200-400 ppm trên cây còn nhỏ và không bấm ngọn thì thời gian cho cây đủ cao lớn sẽ giảm đi , cây sẽ dài ra và cần đến trụ chống đỡ .