a. Cắt cành:
Dùng kéo sắc cắt gọn cành hoa, độ cao cắt cành tuỳ thuộc chiều cao cây và mục đích thu hoạch. Sau khi cắt cành cho vào xô có chứa 10 cm nước + dung dịch bảo quản (Pomior 0,3%).
b. Đánh cây trồng chậu:
Trước khi bứng cây cần tưới đẫm luống hoa, dùng Mai hoặc xẻng sắc đào sâu xung quanh gốc 20 - 25 cm. Bứng gọn cả bầu đất + cây cho vào túi ni lon, buộc chặt miệng túi để tránh vỡ bầu khi vận chuyển.
Xếp cây + bầu theo phương thẳng đứng, chú ý xếp và chèn chặt bầu và cây để không bị lắc, đổ trong quá trình vận chuyển.
Sau khi vận chuyển cần nhanh chóng tháo dỡ, tưới ẩm và trồng ngay vào chậu, bình...
Thành phần giá thể trồng chậu: 30% phân chuồng hoai + 20% Trấu + 50% đất mặt.