Độ lớn của hoa là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoa Cúc. Trong trồng trọt người ta thường dùng các biện pháp tăng cường bón phân, tưới nước, phun phân qua lá, phun chất kích thích sinh trưởng, biện pháp ghép… để làm tăng đường kính hoa. Có thể dùng biện pháp kéo dài độ chiếu sáng trong ngày sau khi mầm hoa đã phân hoá để tăng đường kính hoa. Sau khi xử lí chiếu sáng ngày ngắn 35 ngày để cho mầm hoa phân hoá, khi đã có nụ và sau khi tỉa bớt nụ, đặt cây trong điều kiện chiếu sáng ngày dài cho đến khi hoa nở. Điều này có thể làm cho rất nhiều giống tăng đường kính hoa.

Hoa Cúc đong vào tháng 1 tháng 2 thường là hoa nhỏ và số cánh hoa ( của giống hoa cánh kép) giảm, tâm hoa bị lộ ra. Lợi dụng điều kiện trồng trong nhà che ni lông có thể dùng phương pháp chiếu sáng ngày dài, chiếu sáng gián đoạn sẽ làm tăng được số cánh hoa trên 50%, nâng cao được phẩm chất hoa. Đặc bịet là với các giống Cúc chi co nguồn gốc Hà Lan.

Cách làm: Bổ sung chiếu sáng trước 22 ngày đối với những cay định xử lí chiếu sáng ngày dài bổ sung, sau đó xử lí ngày ngắn cho tới lúc ra hoa. Hết thời gian chiếu sáng ngày ngắn lại chiếu sáng ngày dài 12 ngày. Làm như vậy thời gian ra hoa sẽ kéo dài 7 – 10 ngày và độ lớn, phẩm chất hoa tốt hơn rất nhiều. Chú ý khi xử lí cần khống chế nhiệt độ ban đêm là 15 – 250C.