- Thời vụ gieo sạ muộn, gieo cấy giống dễ nhiễm sâu bệnh. SCLN tập trung hại nặng vào 2 thời kỳ sinh trưởng của cây lúa là đẻ nhánh rộ và làm đòng trổ. Khi vụ lúa chính đã qua các giai đoạn trên, sâu cuốn lá sẽ tập trung vào trà lúa muộn để phát triển và bảo tồn nòi giống.

- Sử dụng phân bón không hợp lý: Bón quá nhiều đạm lại bón lai rai nhiều lần để lúc nào cây lúa cũng xanh tốt là điều kiện lý tưởng để SCLN phát sinh phát triển. Thực hiện biện pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng là 1 biện pháp hữu hiệu giúp cây lúa phát triển chắc khỏe hạn chế sự phát sinh của sâu bệnh nói chung.

- Thời tiết khí hậu, đặc biệt là mùa mưa nắng xen kẽ kết hợp ẩm độ cao, sâu cuốn lá phát sinh rất nặng. Vì vậy cần nắm chắc dự báo thời tiết để chủ động đưa ra biện pháp ngăn ngừa sớm.

- Ký sinh thiên địch của sâu cuốn lá nhỏ rất đa dạng từ các loài ong, nấm, các loài ăn thịt… nên chú ý bảo vệ hoặc bổ sung thiên địch như ong mắt đỏ Trichogramma sp., nấm…