Làm đất:
Cày ải khoảng 15 ngày, bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ dại.Sau đó đánh luống cao 30cm, rộng 60cm.

Diện tích 1000m2

Thời gian:

4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm).

Chọn giống:

Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, củ không bị sứt mẻ, không bị sâu bệnh.

Cách trồng:
-Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ hoai mục chộn lẫn với phân lân.

- Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ.

Chăm sóc:
Làm cỏ xới xáo, vun gốc, khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây,củ tốt.

+Kết quả thu hoạch:

Năng suất đạt 1 tấn /1000m2, mỗi gốc bình quân 1,5kg - 2 kg.
+ Tổng bán được: 1000kg X 2000/1 kg = 2000 000đ
+ Trừ giống: 220 kg x 3000đ = 660.000đ
+ Mua phân bón 200kg x 99.000đ= 198.000đ
+ Tổng chi phí : 858.000đ
+ Lãi 1 142 000đ