Lượng phân bón NPK cho 1000 m2 như sau:

Đối với khu vực ngoài đê:
Lân văn Điển: 50 kg.

Phân hữu cơ: > 500 kg, hoặc phân HUMIX: 20kg.

Urê: 20kg.

NPK (20 – 20 – 15): 30kg.

Kali: 5kg.

DAP: 5kg và BAM 5 H: 6 kg.

Đối vùng trong đê: lượng phân bón phải cao hơn gồm:
Lân văn Điển : 50 kg.
Phân hữu cơ: > 500 kg hoặc phân HUMIX: 30kg.
NPK ( 20 – 20 – 15 ): 45kg.
Ure: 35kg.

DAP: 20kg.
KALI: 6kg và BAM 5 H: 6 kg.

Cách bón như sau:

Vùng ngoài đê :

Bón lót trước trồng 1 ngày: toàn bộ phân lân, phân hữu cơ và 2 kg BAM 5 H.

+ 7 ngày sau trồng (NST ): phun tưới gốc VIPAC88 hoặc ROOTS, lượng 500 gam – 1 kg cho 1000m2 tuỳ sức phát triển của cây khoai mà cân đối.

+ 20 – 25 NST Bón thúc 1: 10 kg ure + 5 kg DAP + 2 kg Bam 5 H.

+ 40 – 42 NST thúc lần 2: 10 kg ure + 5 kg NPK (20-20-15) + 2 kg Bam5H.

+ 70 – 75 NST thúc lần 3: 25 kg NPK (20 – 20 – 15) + 5 kg kali.

Vùng trong đê: cách bón

Bón lót trước trồng 1 ngày: Toàn bộ phân lân, phân hữu cơ, 10kg DAP và 2 kg Bam 5 H.

+ 7 – 10 NST: phun ViPắc 88 hoặc Roots lượng 500 – 1 kg/1.000m2.

+ 20 – 25 NST: 20 kg ure + 10 kg DAP + 2 Bam 5 H.

+ 40 – 42 NST: 15 kg ure + 10 kg NPK (20 – 20 –15) + 2 kg Bam 5H.

+ 70 – 75 NST: 35 kg NPK (20 – 20 – 15) + 6 kg Kali.