Thời vụ gieo trồng

- Vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ: Vụ thu đông trồng trước và sau tiết lập thu (từ 5 -10 ngày) tháng 8, muộn nhất phải gieo xong trước 25 -9. Vụ xuân phải gieo từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, chậm nhất đến 15 -2.

- Vùng duyên hải miền Trung, cao nguyên Trung bộ và Đông Nam bộ: Vụ 1 gieo vào tháng 4, thu hoạch chậm nhất vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8; vụ 2 gieo trong tháng 7, thu hoạch vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.

- Vùng ĐBSCL: Vụ 1 gieo vào đầu tháng 12 đến đầu tháng 1, cho thu hoạch vào tháng 3-4; vụ 2 gieo vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, thu hoạch vào cuối tháng 7, đầu tháng 8; vụ 3 gieo vào tháng 7 - 8, thu hoạch vào tháng 10 -11.

Kỹ thuật canh tác

Ngô lai LVN 22 thích hợp trên tất cả các loại đất khác nhau: đất bãi, đất chuyên màu, chân đất 2 lúa.

- Mật độ: 5 -5,7 vạn cây/ha; khoảng cách 70x 25 - 30cm. Mỗi hốc gieo từ 1 - 2 hạt, sau đó tỉa để 1 cây/hốc; lượng giống gieo từ 0,7 - 0,8kg/sào (tính theo sào Bắc bộ).

- Lượng phân bón: phân chuồng từ 10 -15 tấn/ha; đạm urê từ 300 - 400kg/ha; supe lân 350 -400 kg/ha; kali từ 100-120kg/ha.

- Chăm sóc: tỉa định kỳ khi cây ngô đạt 5 lá, bón thúc đợt 1, kết hợp vun nhẹn khi ngô đạt 3- 4 lá; bón thúc đợt 2, kết hợp vun nhẹ khi ngô đạt 7 - 9 lá.