1 phải:

- Phải sử dụng giống lúa xác nhận

5 giảm:

- Giảm lượng giống gieo sa.

- Giảm lượng thuốc BVTV.

- Giảm lượng phân đạm (N).

- Giảm lượng nước (tiết kiệm nước).

- Giảm thất thoát sau thu hoạch.