* Thời vụ:

Bố trí mùa vụ thích hợp giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao.

Đối với lúa cấy: gieo mạ vào đầu đến nửa tháng 8, cấy vào cuối tháng 9. Đối với lúa sạ: sạ từ tháng 8 đến giữa tháng 9.

* Chuẩn bị đất:

Cần tận dụng mọi nguồn nước ngọt (nước mưa, nước kênh mương…) để rửa mặn nhiều lần (5 - 7 lần) trong thời gian từ 20 - 30 ngày. Trước khi xổ nước rửa mặn cần bừa trục và ngâm đất 7 - 10 ngày để giúp rửa mặn tầng đất được sâu hơn. Khi nồng độ mặn còn 1 - 2%o thì xuống giống.

* Cơ cấu giống lúa:

Chọn giống lúa có khả năng chịu mặn, kháng sâu bệnh, năng suất ổn định để canh tác.

* Lượng giống sạ, cấy:

- Gieo mạ 40 - 50kg giống/1.000m2 (cấy cho 1ha).

- Gieo sạ 100 - 120kg lúa giống cho 10.000m2 (lúa cao sản).

- 40 - 60kg lúa giống, sạ cho 10.000m2 (lúa mùa Một bụi đỏ).

* Lượng phân bón cho 1 công tầm cấy đối với lúa cấy: 10 - 20kg phân con cò cải tạo đất (hoặc 25 - 30kg phân lân). 5 - 7kg phân urê + 6 - 10kg phân NPK (20-20-15).

- Cách bón:

Lần 1: Bón 10 - 20kg phân con cò cải tạo đất (hoặc 25 - 30kg phân lân) trước khi bừa trục lần cuối. Lần 2: Bón sau khi cấy 5 - 7 ngày 1/2 lượng urê + 2/3 phân NPK. Lần 3: Bón sau khi cấy 30 - 35 ngày 1/2 lượng urê + 1/3 NPK.

* Lượng phân bón cho 1 công tầm cấy đối với lúa sạ: Bón 10 - 20kg phân con cò cải tạo đất (hoặc 30 - 35kg phân lân). 6 - 10kg phân urê + 10 - 13kg phân NPK (20-20-15).

- Cách bón:

Lần 1: Bón 10 - 20kg phân con cò cải tạo đất (hoặc 30 - 35kg phân lân) trước khi bừa trục lần cuối. Lần 2: Sau khi sạ 5 - 7 ngày bón 1/2 lượng urê. Lần 3: Sau khi sạ 20 - 25 ngày bón 1/2 lượng urê + 1/2 NPK. Lần 4: Sau khi sạ 40 - 45 ngày bón 1/2 lượng NPK.

* Chú ý:

- Luôn giữ mực nước ruộng 1 - 2 tấc trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa.

- Phòng trừ cỏ dại.

- Áp dụng triệt để các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho lúa.