Thời vụ ngô đông năm bị thu hẹp do thu hoạch lúa muộn, đồng thời vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 5,6 gây mưa nhiều vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 nên bà con cần chú ý chăm sóc ngay từ giai đoạn đầu:
- Khơi thông rãnh, tiêu nước nhanh sau mỗi trận mưa tránh để cây ngô bị úng nhiều ngày, rễ không phát triển được ngô hay bị bệnh chân chì huyết dụ. Mưa nhiều làm đất ướt, bí chặt phải tranh thủ những ngày có nắng xới phá váng cho đất thông thoáng tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển.

Nếu cây bị bệnh chân chì huyết dụ, cây còi cọc, không ra lá mới được hoặc bị chết dùng Supelân Lâm Thao ngâm và pha loãng tưới cho ngô vào thời kỳ cây ngô 3-5 lá, cứ 5-7 ngày tưới 1 lần cho đến khi cây ra rễ trắng mới.

- Để kịp thời vụ năm nay chủ yếu bà con trồng ngô làm đất tối thiểu vì vậy cần bón tăng 15-20% lượng đạm và lân. Tập trung chăm sóc, bón phân sớm ngay từ đầu, bón tập trung vào các thời kỳ ngô 3-4 lá; 7-9 lá và xoáy nõn ngoài giai đoạn ngô từ trỗ cờ đến thu hoạch dài 1,5-2 tháng, để đảm bảo đủ dinh dưỡng nuôi hạt cần phun bổ sung các loại phân bón qua lá Pomior, Wegh, K-Humate hoặc Seaweed X.O để tăng khả năng quang hợp. Tránh vặt lá, cắt ngọn ngô sớm làm ngô chín ép gây đét hạt giảm năng suất.