LVN 22 là giống ngô lai do Viện Nghiên cứu ngô chọn tạo ra. Giống ngô này được xếp vào nhóm trung bình. Thời gian sinh trưởng, vụ xuân từ 115 - 120 ngày, vụ thu 85 -90 ngày, vụ đông 95 - 110 ngày. Tiềm năng năng suất từ 70 -80 tạ/ha. Hạt có hình dạng răng ngựa, màu vàng.
Thời vụ gieo trồng
- Vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ: Vụ thu đông trồng trước và sau tiết lập thu (từ 5 -10 ngày) tháng 8, muộn nhất phải gieo xong trước 25 -9. Vụ xuân phải gieo từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, chậm nhất đến 15 -2.
- Vùng duyên hải miền Trung, cao nguyên Trung bộ và Đông Nam bộ: Vụ 1 gieo vào tháng 4, thu hoạch chậm nhất vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8; vụ 2 gieo trong tháng 7, thu hoạch vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.
- Vùng ĐBSCL: Vụ 1 gieo vào đầu tháng 12 đến đầu tháng 1, cho thu hoạch vào tháng 3-4; vụ 2 gieo vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, thu hoạch vào cuối tháng 7, đầu tháng 8; vụ 3 gieo vào tháng 7 - 8, thu hoạch vào tháng 10 -11.
Kỹ thuật canh tác
Ngô lai LVN 22 thích hợp trên tất cả các loại đất khác nhau: đất bãi, đất chuyên màu, chân đất 2 lúa.
- Mật độ: 5 -5,7 vạn cây/ha; khoảng cách 70x 25 - 30cm. Mỗi hốc gieo từ 1 - 2 hạt, sau đó tỉa để 1 cây/hốc; lượng giống gieo từ 0,7 - 0,8kg/sào (tính theo sào Bắc bộ).
- Lượng phân bón: phân chuồng từ 10 -15 tấn/ha; đạm urê từ 300 - 400kg/ha; supe lân 350 -400 kg/ha; kali từ 100-120kg/ha.
- Chăm sóc: tỉa định kỳ khi cây ngô đạt 5 lá, bón thúc đợt 1, kết hợp vun nhẹn khi ngô đạt 3- 4 lá; bón thúc đợt 2, kết hợp vun nhẹ khi ngô đạt 7 - 9 lá.