- Tuyến trùng gây hại làm thối rễ chuối.

- Phòng chống:
+ Chọn giống đạt tiêu chuẩn sạch bệnh.
+ Xử lý đất trước khi trồng.
+ Không nên trồng chuối nơi đất cát.

- Phun thuốc BVTV: Dùng các loại thuốc trị trùng như: Bơm NB.C.P (Nemagan) một hoặc hai lần/năm.