Giong ech nuoi chat luong, uy tin, trach nhiem.

Liên hệ: Le Quoc Viet.

Email: lqviet68@gmai.com.

Địa chỉ: Ngai Tu, Tam Binh, Vinh Long.

Điện thoại: 0907 246009.