Ban ech giong, ech moi cho ran… loai 30-70 kg, gia tu 60-70 ngan/kg.

Liên hệ: Le Quoc Viet

Email: lqviet68@gmai.com

Địa chỉ: Ngai Tu, Tam Binh, Vinh Long

Điện thoại: 0907 246009