chim trĩ thịt 450.000
đ/kg mua nhiều ổn định có giảm giá!

2. chim non mới nở(3 ngày
tuổi là 70.000đ;1 tuần là 75.000đ)/1 con

3. loại 1đến 3 tháng
là 150.000đ đến 300.000đ)/1 con

4. loại 4 đến 6 tháng tuổi
là 300.000đ đến 500.000đ)/1 con

5. loại chuẩn bị đẻ là
700.000đ/con cáivà450/con đực

6. loại đang bắt đầu đẻ là
900.000/con cái,800.000đ con đực

7. Trứng chim bán
40.000đ/quả

- Liên hệ: Nguyen Hung
- Địa chỉ: Trụ Sở 2 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam,Giáp Giới Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913038910
- email: nguyenlamhung84@gmail.com