Toi 1 ca nhan da tim hieu rat ki ve mo hinh nuoi luon be den nay da rat thanh cong vs thu nhap hang nam len toi vai tram trieu dong hien nay toi da va dang cung cap luon giong chat luong cao gom giong um hoac thu tinh nhan tao va tu danh bat ban ong dam bao uy tin chat luong co day du cac loai giong luon to nho khac nhau.

Toi da va dang thanh cong vs mo hinh nuoi luon ko bun, toi luon nhiet tinh chia se kinh nghiem cua minh cho nhung ai dang co chi nuoi luon.

Kem theo do toi con cung cap thuc an cho luon nuoi nhu: Giun que, bot tang trong cho luon.

Ai co nhu cau xin vui long lien he: Gap A Luyen

Email: tranluyen881988@gmail.com

Địa chỉ: Cac Son, Tinh Gia, Thanh Hoa

Điện thoại: 0979219349.