Trang trại gà, nhím HOÀNG ĐÔ. hiện nay qui mô trang trại gà 7 nghìn con có thể cung cấp cho các nhà máy chế biến số lượng lớn và nhỏ lẻ. chất lượng thịt cao. đồng thời trang trại còn cung cấp thịt nhím thương phẩm và nhím giống cho thị trường. mọi sự quang tâm xin gọi về. 01689441721 gặp vũ, hoặc hoàng đô 0977712486. chỉ cung cấp khu vực miền trung và thành phố HCM