Cung cấp giống cá trạch lấu và tư vấn nuôi cá trạch cho khách hàng, qui mô lớn.

Liên hệ: Tran Thanh Hai

Email: tthanhhai10@gmail.com

Địa chỉ: TP Cần Thơ

Điện thoại: 0918465024; Fax: 07103810763