Cơ quan tạo giống: Viện chăn nuôi Hà Nội

Đặc điểm giống:

- Màu sắc: màu nâu là chính

- Con trống trưởng thành: 2,4 kg

- Con mái trưởng thành: 1,7 kg

- Gà mái 6 tháng tuổi bắt đầu đẻ.

- Sản lượng trứng 130 quả/mái/năm.

- Trọng lượng trứng: 45 - 50g

ưu điểm: Gà khoẻ, chóng lớn hơn hẳn so với gà ri, chống chịu bệnh tật khá.

Nhược điểm : Độ thuần chưa cao.