Mình đang cần bán va cung câp , bao tiêu tât cả san pham dế (men ,thái) baba ,rắn mối, bồ câu gôm con giông ,thịt va theo yêu cầu của khách ,sp cho cá chim cảnh , mồi câu cá (01.649.668.314 nguyên- cảm ơn).