Hien nay chung toi chuyen kinh doanh cac mat hang thuy san xuat khau va trong nuoc

Cac mat hang chung toi rat da dang va gia ca rat hop ly. Đac biet chung toi co ruoc muoi va ruoc kho.

Chung toi cung kinh doanh cac mat hang thuy san dong lanh va thuy san kho xuat khau va noi dia.

Đac biet chung toi luon lam theo don dat hang cua quy khach ve tat ca cac mat hang

Quy cty, doanh nghiep, ca nhan nao co nhu cau xin lien he voi chung toi: Hieu Le

Thuy Dung Co,...Ld

Email: Mr.lehieu87@gmail.com

Địa chỉ: TP Ca Mau

Điện thoại: 0944 33 43 49

Rat han hanh duoc phuc vu.