Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu đề tài “Chọn tạo giống lúa phẩm chất tốt có khả năng chịu ngập, chịu hạn và chống chịu sâu bệnh hại chính cho tỉnh An Giang”, do Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thị Lang, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long làm chủ nhiệm.

Qua hơn 1 năm thực hiện, đề tài nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu: Đánh giá vật liệu khởi đầu cho công tác chọn giống, hoàn thành số liệu phân tích của 100 giống lúa mùa địa phương và 44 giống lúa cao sản ngắn ngày, trong đó có các giống du nhập. Tạo được giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, có khả năng chịu ngập, chịu hạn, chống chịu được sâu bệnh hại chính và có phẩm chất tốt. Kết quả đã chọn giống khả năng chống chịu ngập tốt, như: Swarna sub 1, IR64 Sub 1 và giống chống chịu khô hạn tốt ngắn ngày, như: OM 4900, OM 6162; các giống du nhập, như: WAB 880-138-18- 20-P-HB...