Thực hiện công tác điều tra, xác định chi phí sản xuất nhằm tính giá thành sản xuất cho vụ lúa hè – thu 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết hợp Sở Tài chính tiến hành điều tra tại 135 hộ nông dân trồng lúa tại địa bàn 09 xã thuộc 03 huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú đại diện cho 03 vùng trồng lúa có các đặc tính như vùng sản xuất có điều kiện thuận lợi; vùng sản xuất có điều kiện trung bình và vùng có điều kiện khó khăn để công bố giá thành sản xuất thực tế trên địa bàn tỉnh.

Kết quả điều tra giá thành sản xuất thực tế vụ hè - thu 2013 của tỉnh là 3.858 đ/kg, tăng 454 đ/kg so với giá thành vụ hè - thu 2012. Với giá thành trên, người trực tiếp sản xuất lãi 242 đ/kg – 1.342 đ/kg (tại thời điểm khảo sát giá lúa khô là 4.100 đ/kg – 5.200 đ/kg).

Đây là năm thứ 3 Bộ Tài chính căn cứ vào giá thành sản xuất thực tế của các tỉnh ở ĐBSCL, công bố giá thành kế hoạch để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân thu mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất.