Ban Kinh tế Ngân sách khảo sát hoạt động thủy sản tại Trung tâm thủy sản Long An cho thấy công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động thủy sản được thực hiện khá tốt, định kỳ hàng tháng đều có một chuyên mục phát thanh trên Đài Phát thanh tỉnh Long An với nhiều chủ đề về hoạt động thủy sản, các chủ đề này cũng được đăng tải trên nhiều trang Web của các cơ quan nhà nước nhằm thông tin đến nhân dân địa phương có sản xuất thủy sản ứng dụng nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Công tác tập huấn thường xuyên vẫn được chú trọng, đặc biệt là vào mùa vụ chính; tuy nhiên kết quả chưa đạt yêu cầu do không chiêu sinh được nông dân vì không có kinh phí hỗ trợ tiền ăn nên người dân không tham gia tập huấn, ảnh hưởng đến kết quả vùng nuôi tôm của tỉnh.

Nguồn vốn cho việc nhân giống thủy sản chưa được cấp trên quan tâm, hoạt động của trại nhân giống còn hạn chế, tuy điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật Trại giống thủy sản Bình Cách tương đối đầy đủ, có thể sản xuất giống nhiều loại thủy sản. Đối với Trại giống Đồng Tháp Mười còn nhiều khó khăn do điều kiện môi trường, độ phèn cao chưa đảm bảo cho việc nhân giống, cần có nhiều thời gian để cải tạo từng bước.

Ban Kinh tế Ngân sách kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp thêm kinh phí hoạt động sự nghiệp cho Trung tâm Thủy sản, hỗ trợ nguồn kinh phí cho hoạt động sản xuất giống thủy sản nhằm đảm bảo cho hoạt động của trại và kinh phí hỗ trợ cho nông dân dự các lớp tập huấn kỹ thuật, đồng thời chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ trong việc chiêu sinh mở các lớp tập huấn kỹ thuật.