Trung tâm Giống thủy sản tỉnh An Giang hợp tác Công ty Green Advance “Sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ Israel” đã sản xuất và tiêu thụ được gần 9,6 triệu con tôm post. Kết quả ứng dụng công nghệ sản xuất con post toàn đực tại trung tâm rất tốt, tỷ lệ chuyển post trung bình 40%, kịp thời cung cấp một phần con giống chất lượng cho vùng nuôi trọng điểm ở huyện Thoại Sơn và Châu Phú vào vụ nuôi năm 2013.

Trung tâm còn chọn tạo nhiều công nghệ sản xuất mới, như: “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thương phẩm cá sặc rằn theo hướng nâng cao kích cỡ sản phẩm khi thu hoạch”, “Nuôi thương phẩm lươn đồng trong bể lót bạt mật độ cao”, dự án “Thử nghiệm nuôi tôm càng xanh tăng vụ trên nền đất trồng lúa huyện Thoại Sơn”, dự án “Nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực trái vụ trong ao đất tại huyện Châu Phú”...