Ngày 27/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký phê duyệt Đề tài “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà Ri vàng rơm và Ri cải tiến quy mô nông hộ trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 9/2013 đến tháng 11/2014, tại huyện Sơn Động sẽ xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm 2.400 con gà nuôi thương phẩm giống gà Ri vàng rơm và 2.400 con giống gà Ri cải tiến (dòng R2) quy mô nông hộ tại 12 hộ thuộc 03 xã An Lập, Lệ Viễn và Vĩnh Khương. Đồng thời, xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm 400 con gà sinh sản giống gà Ri vàng rơm và 400 con gà sinh sản giống gà Ri cải tiến (dòng R2) quy mô nông hộ tại 4 hộ thuộc 02 xã An Lập và Vĩnh Khương.

Các hộ nông dân tham gia Đề tài sẽ được tập huấn về kỹ thuật nuôi, thú y phòng bệnh cho giống gà Ri vàng rơm và Ri cải tiến nuôi sinh sản và thương phẩm.

Đề tài có tổng kinh phí hơn 1,258 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh hơn 697 triệu đồng. Số còn lại là kinh phí huy động từ dân.

Mục tiêu của Đề tài nhằm lựa chọn được giống gà Ri phù hợp với địa phương làm cơ sở nhân rộng mô hình chăn nuôi giống gà chất lượng quy mô nông hộ, phát triển thành sản phẩm hàng hóa góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân; nâng cao trình độ kỹ thuật nuôi gà Ri sinh sản và thương phẩm cho cán bộ kỹ thuật, người dân tại địa phương.