Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết sản xuất lúa Hè Thu và lúa mùa của các tỉnh phía Bắc giảm cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Diện tích gieo cấy lúa mùa 2013 toàn miền Bắc giảm khoảng 1.900 ha so với vụ mùa 2012; năng suất lúa trung bình giảm 2,3 tạ/ha so với năm 2012. Do cả diện tích và năng suất đều giảm nên sản lượng lúa mùa 2013 của các tỉnh phía Bắc ước chỉ đạt 5,8 triệu tấn, giảm khoảng 280.000 tấn so với năm 2012.

Trước mắt, kế hoạch sản xuất vụ Đông toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy gần 1,140 triệu ha. Sản lượng ước đạt khoảng gần 7,2 triệu tấn so với vụ lúa Đông Xuân 2012 -2013. Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh, thành phố phía Bắc xây dựng kế hoạch, đề án sản xuất vụ Đông Xuân gắn các vụ khác trong năm để tạo thành chuỗi luân canh hợp lý, chọn giống lúa ngắn ngày năng suất cao, chất lượng ổn định để tăng sản lượng và hiệu quả kinh tế...

Trong khi sản lượng lúa mùa miền Bắc giảm, theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ tổng sản lượng lúa cả năm 2013 của Cần Thơ lại đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt trên 1,4 triệu tấn.

Nguyên nhân chủ yếu là do nông dân đã áp dụng sâu rộng các quy trình kỹ thuật vào sản xuất như: Sử dụng giống xác nhận, áp dụng chương trình "3 giảm - 3 tăng", chương trình "1 phải - 5 giảm"... Đặc biệt trong năm 2013, nông dân Cần Thơ đã tham gia mô hình "Cánh đồng lớn" với tổng diện tích gần 26.000 lượt ha. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2013 tăng gần 9.000 ha so với năm 2012.

Tuy trúng mùa, năng suất và sản lượng lúa tăng cao, nhưng nhiều nông dân trồng lúa không được vui trọn vẹn vì giá lúa, cũng như lợi nhuận bình quân cả năm từ hạt lúa năm nay thấp hơn các năm trước.