Từ đầu năm đến nay, các trại nuôi tôm giống trên địa bàn huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xuất bán được 1.583 triệu con tôm post. Trong đó tôm sú giống 728 triệu con; tôm thẻ giống 855 triệu con. Trong năm, nông dân các xã trong huyện thả nuôi được 297 ha tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng nhiều nhất tại địa bàn xã Phước Dinh, đồng thời thu hoạch được 3.360 tấn tôm vượt 37% so với năm 2012.