Thời gian qua, huyện An Lão (Hải Phòng) chỉ đạo khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Đến nay, huyện giữ vững 796 ha nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản năm 2013 đạt 3.635 tấn. Trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 3.000 tấn, khai thác thủy sản đạt 70 tấn.

Các xã có diện tích nuôi thả cá, ao đầm hồ lớn như: Bát Trang 90 ha, Tân Dân, Mỹ Đức, Quang Hưng từ 70 ha trở lên. Hầu hết các diện tích đất trồng, cấy lúa năng suất thấp được hộ nông dân chuyển đổi sang làm kinh tế thuỷ sản. Trong đó có nhiều trang trại, gia trại thuỷ sản kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm. Các loại thuỷ sản chủ yếu vẫn là cá mè, trôi, trắm, chép, rô phi. Ngoài ra nhiều mô hình thuỷ sản chú trọng sản xuất, ương thả các loại cá giống phục vụ ngay trên địa bàn và các địa phương khác.