Theo báo cáo của NM đường Phổ Phong, vùng nguyên liệu mía huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) với diện tích quy hoạch 1.766 ha. Diện tích mía đứng hàng năm đạt từ 700 - 720 ha.

Vụ mía 2012 - 2013 năng suất bình quân 64,43 tấn/ha, sản lượng đạt 45.879 tấn. Đây là vụ mía có năng suất cao nhất từ trước đến nay. Năng suất tăng 12,43 tấn/ha, từ 52 tấn/ha lên 64,43 tấn/ha; chất lượng mía bình quân cả vụ 9,94 CCS.

Kế hoạch niên vụ 2013-2014, toàn huyện trồng 636 ha, năng suất 59,52 tấn/ha; sản lượng 37.854 tấn. Giá mía tại ruộng được xác định bằng 60 kg đường/tấn mía (10 CCS) theo giá bán đường thời điểm tại kho NM sau khi trừ 5% thuế.