Sở Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt thuyết minh dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Cam Lâm cho sản phẩm xoài tươi” được trồng và thu hoạch trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Dự án được giao cho Công ty TNHH tư vấn sở hữu Trí tuệ Việt (TP. Hồ Chí Minh), thực hiện từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2015, với kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Dự án sẽ tạo lập công cụ sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận Cam Lâm cho sản phẩm xoài tươi được trồng và thu hoạch ở huyện Cam Lâm. Qua đó, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động quy hoạch, trồng và thu hoạch xoài Cam Lâm cũng như chất lượng sản phẩm này, giúp khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu một cách hiệu quả sau khi được bảo hộ. Dự án thực hiện 3 nội dung chính: Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận Cam Lâm cho xoài; quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; bước đầu tổ chức đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận. 3 giống xoài được đưa vào dự án gồm: Hòa Lộc, Úc và Canh Nông.