Trong năm 2013, hộ chăn nuôi tại các huyện, thành phố đã xuất chuồng gia súc sản lượng gần 34 nghìn tấn.

Trong đó đáng kể là 26,8 nghìn tấn lợn thịt (tăng 13% so với năm 2012), đây là sản phẩm chủ lực và có sản lượng, giá trị sản xuất cao nhất của ngành chăn nuôi Lào Cai.

Ngoài ra, ngành chăn nuôi còn xuất chuồng 1.625 tấn trâu thịt, 437 tấn bò thịt, sản lượng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 4.668 tấn và trên 32 nghìn quả trứng gia cầm.

Trong năm 2013, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và một phần xuất bán tại thị trường tỉnh khác.

Ngành chăn nuôi đang tiếp tục triển khai nhiều dự án nhằm kích thích phát triển, nâng cao giá trị sản xuất như Dự án xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, Dự án thụ tinh nhân tạo bò, Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi, Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản, Dự án hỗ trợ sản xuất gà Đông Tảo lai và mô hình nuôi gà Zô-lô lai.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh 96 cơ sở đạt và gần đạt tiêu chí trang trại (tiêu chí mới), trong đó có 70 cơ sở chăn nuôi gần đạt.