Đó là kết quả nghiên cứu “Nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả tại tỉnh Phú Yên” được đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ngày 31/12.

Đề tài khoa học này do TS Nguyễn Văn Đạo làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì Viện thổ nhưỡng Nông hóa triển khai từ năm 2011 có nhiệm vụ nghiên cứu xác định hiện trạng về số lượng và chất lượng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý và các giải pháp khoa học công nghệ sử dụng đất hiệu quả cao và bền vững cho một số cây trồng chính.

Theo kết quả nghiên cứu, tài nguyên đất Phú Yên có 11 nhóm đất, phù hợp với 19 cơ cấu cây trồng chính. Trong đó, lúa vẫn là cây trồng chủ lực, tiếp đến là sắn, mía, cao su, các loại cây họ đậu, dưa hấu, bắp xen canh với mía, sắn; ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đề xuất nhóm hoa, cây cảnh, hồ tiêu và một số cây trồng khác…

Đề tài này được Hội đồng nghiệm thu cơ sở xếp loại đạt yêu cầu, tiếp tục trình Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước.