Diện tích nuôi tôm công nghiệp của xã Thạnh Hải (Thạnh Phú - Bến Tre) hiện có 116 ha.

Năm 2013, đa số nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng đều trúng mùa và bán được giá. Với thời gian từ 2 đến 2 tháng rưỡi, mỗi ao nuôi từ 2.000m2 - 2.500m2, nông dân thu lãi khoảng vài trăm triệu đồng trở lên.