Theo lộ trình tăng mức đóng BHXH của Luật BHXH được quy định tại Điều 42 và 43 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006; Điều 26 Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ và Quyết định số 1111/QĐ-BHXH (QĐ 1111) của Bảo hiểm XH Việt Nam ngày 25/10/2010, từ ngày 01/01/2014, đối tượng tham gia BHXH hàng tháng đóng 26% mức tiền lương, tiền công hàng tháng, tăng thêm 2% so với năm trước, trong đó, người sử dụng lao động đóng 18% và người lao động đóng 8%.
Khoản tăng 2% này và 2% kinh phí công đoàn sẽ đẩy tỷ lệ các khoản trích nộp theo lương tăng lên con số 34,5%. Những chi phí này sẽ khiến DN, nhất là DN sử dụng nhiều lao động trong ngành thủy sản thêm nhiều khó khăn.
Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn giữ nguyên mức đóng 4,5% trên quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHYT (người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%).
Trong Luật BHXH không có quy định lộ trình tăng mức đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên mức đóng BHTN vẫn 2% trên quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHTN (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%). Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014 tổng cộng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động sẽ lên 22%.
Ngày 14/11/2013, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 103/2012.
Với đối tượng áp dụng là DN và các tổ chức nêu trên, lương tối thiểu vùng áp dụng với DN từ ngày 1/1/2014 theo 4 mức: vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.
Theo quy định này, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức hiện nay từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức lương thấp nhất để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với lao động đã qua đào tạo, học nghề mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; đối với người lao động làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm mức tiền lương phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Mức quy định trên cũng là mức lương thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cũng từ ngày 01/01/2014, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý nhất trong Luật Công đoàn sửa đổi lần này là: tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho dù cơ quan, tổ chức, DN đó đã thành lập được công đoàn cơ sở hay chưa.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, quỹ lương của các DN sẽ phải điều chỉnh tăng thêm 3 mức là: BHXH, mức tăng lương tối thiểu và kinh phí công đoàn. Riêng các khoản trích theo lương từ năm 2014 bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn tăng lên mức 24%. Với DN sử dụng nhiều lao động như DN thủy sản sẽ còn gặp khó khăn hơn khi quỹ lương buộc phải điều chỉnh tăng đáng kể.