Năm 2014, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP lên 8.500 ha, tăng 1.000 ha so với năm 2013.
Theo đó, vùng sản xuất vải thiều VietGAP của huyện được mở rộng đến 30 xã, thị trấn. Những xã có nhiều diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn này gồm: Quý Sơn 1.125 ha; Hồng Giang 700 ha; Giáp Sơn 690 ha; Mỹ An 485 ha; Tân Mộc 470 ha; Kiên Lao 415 ha; Trù Hựu 405 ha… Để hoàn thành kế hoạch này, Phòng Nông nghiệp và PTNT Lục Ngạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân.