Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 423ha mặt nước nuôi cá tra thâm canh, trong đó đang thả nuôi là 278,5ha, giảm 9,7% (30ha) so năm 2012. Giá cá tra nguyên liệu hiện từ 21.000 - 23.500 đ/kg nhưng giá thành sản xuất lên khoảng 23.000 - 24.000 đ/kg nên người nuôi tiếp tục theo lỗ.
Để giải quyết khó khăn, hướng đến nuôi cá tra bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo quy hoạch các vùng nuôi cá tra theo hướng tập trung; xây dựng các mô hình nuôi thủy sản theo hướng bền vững (VietGAP, BMP, GlobalGAP, ASC...), bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Đồng thời, khuyến cáo người nuôi đa dạng đối tượng nuôi, phù hợp với nhu cầu thị trường.