UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường quản lý thủy sản nhập lậu.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thủy sản giống, thủy sản nhập khẩu. Xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép giống thủy sản, động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tuyên truyền cho người tiêu dùng nhận biết thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm và về các nguy cơ của việc sử dụng thủy sản không an toàn, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ thủy sản.