Tin từ Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), cây bắp đông - xuân 2013-2014 tại huyện phát triển tốt, năng suất ổn định, năng suất bình quân ước đạt từ 9-10 tấn/hécta (tương đương năng suất với niên vụ đông - xuân 2012-2013). Huyện Xuân Lộc hiện có khoảng gần 3.400 hécta diện tích trồng bắp. Trong vụ đông - xuân năm nay, huyện chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu năng suất, chất lượng cao tại một số xã: Xuân Thọ, Xuân Tâm, Xuân Trường... Một số diện tích cây đậu kém năng suất tại xã Xuân Phú cũng được chuyển sang trồng bắp, bước đầu cho năng suất trên 9 tấn/hécta.