Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hiện có 2.100 ha, trong đó diện tích mặt nước ao, hồ nhỏ 1.100 ha, nuôi cá ruộng 100 ha, nuôi cá ở các hồ chứa 900 ha, số lượng lồng cá hiện có là 1.200 lồng.

Trong quý I, tổng sản lượng cá thu hoạch đạt khoảng 1.147 tấn, trong đó sản luợng nuôi trồng 831 tấn; sản lượng khai thác 316 tấn. Công tác chăm sóc, phòng bệnh cho cá được quan tâm. Các cơ sở sản xuất cá giống đã sản xuất được trên 6,3 triệu con các loại, đạt chất lượng cung ứng cho người dân tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.