Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, cho biết: sau hơn 03 năm thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất cho nông dân đầu tư mua máy, thiết bị để thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp của tỉnh, đến nay số máy tỉnh hỗ trợ lãi suất nông dân đầu tư được 240 máy gặt đập liên hợp và 103 lò sấy lúa. Ngoài ra, từ các chương trình, dự án khuyến nông, các tổ chức nước ngoài hỗ trợ đầu tư 180 máy gặp đập liên hợp, 40 lò sấy lúa. Tính đến nay toàn tỉnh có 320 máy gặt đập liên hợp, 143 lò sấy lúa, nhờ đó đã đảm bảo thu hoạch bằng cơ giớ đạt 60% diện tích canh tác lúa và khâu sấy lúa đạt khỏng 30% sản lượng lúa hè thu, nhất là giảm đáng kể tỷ lệ lúa bị thất thoát trong thu khâu hoạch xuống dưới 10%.