Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 639/QĐ-BNN-KH phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất các ngành hàng đạt năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hiệu quả; môi trường được bảo vệ và cải thiện… Theo Quyết định được phê duyệt, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân 3,8-4,2%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 4,5-5%/năm, nông nghiệp 3-4%/năm, lâm nghiệp 3%/năm và thủy sản 7-8%/năm; có 50% số xã của vùng đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân 3-3,5%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản: nông nghiệp 59,1%, lâm nghiệp 0,9% và thủy sản là 40%; giá trị sản lượng bình quân đất 1 ha đất trồng trọt đạt 180-200 triệu đồng, nuôi trồng thủy sản 400 triệu đồng…

Quyết định nêu rõ các quy hoạch về sử dụng đất nông nghiệp; các sản phẩm chủ lực; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Quyết định cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; đổi mới công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; huy động, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Theo đó, trên cơ sở phương án quy hoạch toàn vùng, các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ lực; chủ động xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất mới thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác; thực thi các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ; khuyến khích các xã viên góp vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả được vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần chọn lựa các sản phẩm chủ lực để xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; tăng cường áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, rào cản của các nước nhập khẩu… Công tác chuyển giao khoa học công nghệ cần tập trung nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích hợp với từng tiểu vùng sinh thái. Các địa phương trong vùng dự báo, xác định rõ mức độ, khu vực có thể chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ứng phó phù hợp...