Thực hiện khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, những hộ thả nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Châu Thành và Châu Phú (An Giang) đã tiến hành thu hoạch tôm, trong đó có 3/11 hộ chuyển sang nuôi các loại thủy sản khác (theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 336/SNN&PTNT, ngày 10-3-2014).

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân ngưng thả nuôi vì tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản mới, không nằm trong quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh; tỷ lệ rủi ro cao và không có đầu ra ổn định.