Sở Khoa học - công nghệ Đồng Nai vừa tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành đánh giá sơ kết đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm bưởi Tân Triều” do PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ làm chủ nhiệm.

Trên thực tế, chuỗi giá trị bưởi Tân Triều (đặc sản của Đồng Nai) đến nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế ở các khâu: giống; sản lượng bưởi thấp, khó mở rộng diện tích; liên kết giữa nông dân trồng bưởi với các nơi tiêu thụ, chế biến, với nhà quản lý và nhà khoa học còn lỏng lẻo; phân phối lợi nhuận cho nông dân chưa xứng đáng,… Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Đề tài nghiên cứu đã đưa ra những giải pháp phát triển và hoàn thiện theo hướng: nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của quả bưởi; giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường; đảm bảo phân phối lợi nhuận công bằng và phát triển hài hòa, bền vững… Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp: yếu tố đầu vào, cơ chế chính sách, tổ chức thị trường và sản xuất thu hoạch.

Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành đánh giá đây là đề tài rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, nếu thực hiện tốt sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra sự liên kết phát triển bền vững.