Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua đề tài “Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 3 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm”. Đề tài do Tiến sĩ Hồ Huy Cường (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ) làm chủ nhiệm.

Trong 30 tháng (từ tháng 6-2014 đến 10-2016), đề tài sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung: điều tra hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài Cam Lâm; nghiên cứu bổ sung các biện pháp canh tác để hoàn thiện quy trình canh tác 3 giống xoài (cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông) thích hợp với điều kiện tự nhiên của Cam Lâm. Đề tài sẽ xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài này tại huyện Cam Lâm với quy mô 2ha (0,5ha giống xoài Canh Nông, 1ha giống xoài cát Hòa Lộc, 0,5ha giống xoài Úc) theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế.

Đề tài được thực hiện nhằm nâng cao giá trị hàng hóa xoài Cam Lâm, từ đó nâng cao chất lượng, sản lượng để phục vụ xây dựng thương hiệu xoài Cam Lâm.